Kate & Vlad Wedding

Kate & Vlad Wedding

Editing: Vladimir Ryabovol
Camera: Vladimir Ryabovol, Vadim Rudoy

Pilot: Alex Ostrovoy
Photo: 
Bianka Richy

Organization: Schastye Wedding Agency

Kiev, Ukraine. 2 June 2018