https://vimeo.com/326284168

Julia & Rostislav Wedding

Camera: Vladimir Ryabovol, Vadim Rudoy

Editing: Vladimir Ryabovol
Photo: Sergey Belyy, Nata Rachinskaya 

Host: Dmitriy Lavrov
Organization: Julia Pereverzieva

Location Dneprovskaya Riviera

 

Kiev, Ukraine. 1 september 2018