Irina & Jenya Wedding

Camera: Vladimir Ryabovol, Vadim Rudoy

Editing: Vladimir Ryabovol

Organization: Mariana Wedding

Host: Ignat Popov

Location: restaurant Tripolskoe Solnce

 

Kiev, Ukraine. 30 August 2019