Alex & Juliya Lovestory

Alex & Juliya Lovestory

Editing: Vladimir Ryabovol
Camera: Vladimir Ryabovol, Vadim Rudoy

Pilot: Alex Ostrovoy

Kiev, Ukraine. 30 June 2018